ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565   ในวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๗ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร
                โดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 นี้ จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน  ของสมาคม ฯ ในช่วงปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมา และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของสมาคม ฯ
โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารแนบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ดร. จุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน
โทร 094-440-0494 ; Line ID: tpathailandEmail: [email protected]

กิจกรรม

สรุปการดำเนินกิจการของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

– ประจำปี  2564

– ประจำปี  2559 – 2560

รายชื่อ คณะกรรมการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของสมาคมจิตวิทยา

สัมภาษณ์ รศ.ดร.ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา  เกี่ยวกับความเป็นมาของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย