กองบรรณาธิการ​

ที่ปรึกษา:

1.       รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

          หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2.       รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ เทวรักษ์

          หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3.       ศาสตราจารย์ ดร.จอห์น โรมาโน

          Professor Emeritus, Department of Educational Psychology, University of Minnesota

กองบรรณาธิการบริหาร

1.       พันโท ดร.สุชัย สุรพิชญ์พงศ์

          นายกสมาคม จิตวิทยาแห่งประเทศไทย

2.       แพทย์หญิง สุชีลา จิตสาโรจิตโต

          กรรมการบริหาร สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

3.       รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน  คำวชิรพิทักษ์          

          หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

4.       อาจารย์ ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง    

          ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

5.       รองศาสตราจารย์ ดร. สกุลทิพย์ ศิริกันตราภรณ์

          Founding Faculty, Fulbright University Vietnam

กองบรรณาธิการวิชาการ

1.       ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์              

          หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2.       ศาสตราจารย์ศรียา  นิยมธรรม    

          หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3.       รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา 

          หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

4.       รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี          

          หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

5.       รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง

          หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

6.       รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต          

          คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.       รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง                 

          ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.       รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิพัฒน์ เมฆขจร    

           สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9.        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์     

            ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน           

            ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                              

11.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ  ธีรพงษ์              

            ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวรรณ   วงศ์ปิ่นเพ็ชร          

           ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.      อาจารย์ ดร.สมชาย  เตียวกุล

            คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

บรรณาธิการ

            ศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ตุ้ยคำภีร์

            รองคณบดี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อุปนายก สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย


ผู้ช่วยบรรณาธิการ

1.       อาจารย์ ดร. ลินดา สุวรรณดี

          กรรมการอำนวยการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

2.       นาย กวีวัจน์ จักสมศักดิ์

          กรรมการอำนวยการสมาคม จิตวิทยาแห่งประเทศไทย