กองบรรณาธิการ​

ที่ปรึกษา:

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2.รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ เทวรักษ์

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3.ศาสตราจารย์ ดร.จอห์น โรมาโน

Professor Emeritus, Department of Educational Psychology, University of Minnesota

 

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์     บรรณาธิการ

2. อาจารย์ ดร.ลินดา สุวรรณดี                 ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ และผู้ประสานงาน

3. นาย กวีวัจน์ จักสมศักดิ์                        ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ และผู้ประสานงาน

 

กองบรรณาธิการบริหาร

1.พันโท ดร.สุชัย สุรพิชญ์พงศ์

นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

2.แพทย์หญิง สุชีลา จิตสาโรจิตโต

กรรมการบริหารสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

3.รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์

กรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

4.อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง

กรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

5.รองศาสตราจารย์ ดร.สกุลทิพย์ ศิริกันตราภรณ์

Founding Faculty, Fulbright University Vietnam

 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์            

 หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2.ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม        

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต      

3.รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา      

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

4.รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี          

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

5.รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ เทวรักษ์

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

6.รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์    

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

7.รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

9.รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา

12.รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง  

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์ 

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15.รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

16.รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

17.รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

18.รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

19.อาจารย์ ดร.จุรีรัตน์ นิลจันทึก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

20.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22.อาจารย์ ดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ ธีรพงษ์           

คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร

คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25.อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง

คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี สมกิตติกานนท์

คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม

คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

28.รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช

คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ สุขารมณ์

ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง