ข่าวสาร/ประกาศจากกองบรรณาธิการ​

ประชาสัมพันธ์
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ส่งบทความ
เพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร จิตวิทยา ISSN: 0858-8627
ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2564
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคำแนะนำการเขียนบทความ ได้ตาม QR CODE หรือ http://thaipsychological.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. ดร. ลินดา สุวรรณดี โทร: 081-5804498
2. คุณ กวีวัจน์ จักสมศักดิ์ โทร: 097-187-7999
Email: tpa.thailand@hotmail.com