คณะกรรมการอำนวยการ

กรรมการบริหาร

นายกสมาคม

พันโท ดร. สุชัย สุรพิชญ์พงศ์

อุปนายกสมาคม
รศ.ดร. อรัญญา ตุ้ยคำภีร์

กรรมการและประชาสัมพันธ์
เรือเอก ดร. ฐาพล สมสกุล

 กรรมการและนายทะเบียน
นายกวีวัจน์ จักสมศักดิ์

กรรมการและสาราณียกร
ดร. ลินดา สุวรรณดี

กรรมการและเหรัญญิก

พญ.สุชีลา จิตสาโรจิตโต

กรรมการและปฏิคม
นายประจักษ์จินต์ โสภณพนิชกุล

กรรมการและเลขาธิการ
ดร. จุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน

กรรมการกลาง

ดร.บัณฑิต สกุลบงการ

รศ.ดร. นิธิพัฒน์ เมฆขจร

ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง

ผศ.ดร. ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน
ผศ.ดร. สมโภช 
ศรีวิจิตรวรกุล

 ดร.ศักดินา บุญเปี่ยม

รศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
รศ.ดร. รัญจวน
คำวชิรพิทักษ์
ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ
ดร.นัยนา ดอรมาน