วารสารจิตวิทยา

รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร:                วารสารจิตวิทยา

Journal name:         Journal of Psychology

ชื่อบรรณาธิการ:        ศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ตุ้ยคำภีร์

ชื่อย่อของวารสาร:

Abbreviation Name: –

ISSN:                         0858-8627

E-ISSN: –

ที่อยู่สำหรับติดต่อ:        เลขาธิการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย สำนักงานสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศ

ไทย อาคารเกษมพัฒน์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

เลขที่ 1761   ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เจ้าของ:                     สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

จำนวนฉบับต่อปี:          2

Email:                       [email protected]

Website:                   http://thaipsychological.com/

TCI กลุ่มที่:                 3

สาขาหลักของวารสาร:   Social Science

สาขาย่อยของวารสาร:   Psychology

มาตรฐานของวารสาร

          ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กำหนด โดยกองบรรณาธิการประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่ และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่งและมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review)  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองบทความ อย่างน้อย 2 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-blind peer review)

กำหนดการออกเผยแพร่: เป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ฉบับ ตามปีปฏิทิน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม  – ธันวาคม

ขอบเขตเนื้อหา: ขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารจิตวิทยา คลอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา ในสาชาวิชา จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาการทดลอง  จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาชุมชน และ พุทธจิตวิทยา เป็นต้น  โดยรับบทความวิจัย (Research articles) บทความวิชาการ (Academic articles) บทความปริทัศน์ (Review articles) และ บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

ภาษา: ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้  ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางจิตวิทยา อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาและวิจัยในศาสตร์ทางจิตวิทยา

2.       ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย