วัตถุประสงค์สมาคม

  1. ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมทางจิตวิทยาให้เป็นวิชาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม

  2. เผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาต่อสังคม

  3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางจิตวิทยา

  4. ประสานงานจิตวิทยาทุกสาขาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

  5. ส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานด้านจิตวิทยา

  6. เพิ่มความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการกับสมาคมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  7. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง