วารสารจิตวิทยา ปีที่ 19 ฉบับที่ 2

วารสารจิตวิทยา ปีที่ 19 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) เผยแพร่เมือ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

>วารสารฉบับเต็ม<PDF>
>ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จิตรภาณุ แย้มยิ่ง และอธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข หน้า 1 – 18 <PDF>
>ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการ และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วันวิษา บุญมา และ ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ หน้า 19 – 34<PDF>
>ความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักเคลื่อนไหวที่เผชิญอุปสรรคในสังคมไทย
กัญชรส แปนเมือง และคณะ หน้า 35 – 51 <PDF>
>ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมพลังอำนาจ และการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์
ชัชว์รวี กลิ่นหอม และ นนทิรัตน์ พัฒนภักดี หน้า 52 – 62 <PDF>
>ความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝังตรึงในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
เอกบุตร มณีนันท์ และ ชนัดดา เพ็ชรประยูร หน้า 63 – 75 <PDF>
>การสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์เชิงศิลปะและภาวะซึมเศร้าในนิสิตนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาด้านศิลปะโดยมีความหมายในชีวิตเป็นตัวแปรส่งผ่าน
วิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์ หน้า 76 – 87 <PDF>