วารสารจิตวิทยา ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)

วารสารจิตวิทยา ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)

วารสารฉบับเต็ม<PDF>
>มุมมองต่อการดำเนินชีวิตของผู้มีประสบการณ์เข้ารับการรักษาทางการแพทย์จากการติดเชื้อ
สุวัจณีย์ เจริญยิ่ง, จังคนิภา เลขพลการ, พชร กรึงไกร และ จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ หน้า 1 – 20 
>การรู้ดิจิทัล การพัฒนาตนเอง และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
นันท์นภัส หน่อคำ และ ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน หน้า 21-42 
>ประสิทธิผลของโปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกต่อความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต
จอมขวัญ เลื่องลือ หน้า 43 – 57
>การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อพัฒนาตนและส่งเสริมสุขภาวะหลังยุคนิวนอร์มอล
ศศิวิมล คงเมือง และ กุลกนก มณีวงศ์  
หน้า 58 – 74