วารสารจิตวิทยา ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)

วารสารจิตวิทยา ปีที่ 20 ฉบับ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)

วารสารฉบับเต็ม<PDF>
>ผลของการใช้โปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความตั้งใจในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกใช้ยาเสพติดของผู้ใช้ยาเสพติดที่เข้ารับบริการคลินิกจิตสังคมศาลจังหวัดเชียงใหม่ทิพากร 
วงศ์คำปัน และ นิธิ
พัฒน์ เมฆขจร  หน้า 1 – 12 <PDF>
>ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และความสุขของผู้สูงอายุในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
เชษฐิณี มหาวิเชียร และ จิระสุข สุขสวัสดิ์  หน้า 13-28<PDF>
>อำนาจพยากรณ์ของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและการรับรู้การสนับสนุนจาก องค์การที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน
ณัฐนันท์ จีราพันธุ์ และ ภาสกร เตวิชพงศ์ หน้า 29 – 49 <PDF>
>พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร และประเภทอาหารที่เลือกรับประทานเพื่อลดความเครียดระยะสั้น: กรณีศึกษาในนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสงขลา
ชญานิษฐ์ ตระกูลพิพัฒน์ จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ และ อาภาพร อุษณรัศมี 
หน้า 50 – 63
<PDF>