สมาชิก

ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมจิตวิทยาหน้าสมาชิก

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมาชิกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก 3 ประเภทดังนี้
1.     สมาชิกสามัญ คือ บุคคลที่ได้รับปริญญาทางจิตวิทยา สาขาใดสาขาหนึ่ง
2.     สมาชิกวิสามัญ คือ บุคคลที่ปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยามาแล้วและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ
3.     สมาชิกสมทบ คือ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านจิตวิทยาและได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1.     Download เอกสารใบสมัคร ที่นี่
2.     ส่งเอกสารใบสมัคร (โดยมีสมาชิกสมาคมเป็นผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน) พร้อม กับหลักฐานประกอบการสมัคร และหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครตามที่

สมาคมฯ กำหนด มาที่ E-mail: [email protected]
3.     รอผลการสมัครสมาชิก ฯ เป็นเวลา 14 วันทำการ
4.     การสมัครสมาชิกจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อ นายทะเบียนสมาคม ฯ ได้แจ้งผลการสมัครเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังผู้สมัคร และ ลงชื่อไว้ในทะเบียนสมาชิกสมาคม ฯ เรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกและค่าธรรมเนียม แบ่งออกเป็น
1.     ค่าสมัครสมาชิก รายปี 350 บาท
2.     ค่าสมัครสมาชิก ราย 5 ปี 1,250 บาท
ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนและค่าสมัครสมาชิกได้ที่ บัญชีธนาคาร ไทยพานิชย์ สาขาสยามแสคว์ ชื่อบัญชี สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย เลขบัญชี 038-255847-8

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
สมัครสมาชิกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย เพื่อรับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1.     ด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
        1.1         สมาชิกสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ และหรือกิจกรรมวิชาการ ที่สมาคมจัดขึ้นในราคาพิเศษ
        1.2         สมาชิกสามารถส่งพิจารณาตีพิมพ์บทความในวารสารสมาคม

2.     ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสมาคม ฯ
        1.3         สมาชิกสามัญมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกสมาคม หรือกรรมการกลาง ของสมาคม
        1.4         สมาชิกสามัญมีสิทธิเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเจริญของกิจการหรือความเป็นไป ของสมาคมได้ต่อคณะกรรมการอำนวยการหรือที่ประชุมใหญ่สามัญ                 ประจำปี หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ

        1.5        สมาชิกสามัญมีสิทธิซักถาม เสนอแนะ และขออนุญาตต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อตรวจตราเอกสารทะเบียนสมาชิก บัญชีหรือทรัพย์สินของสมาคม          สำนักงานองสมาคมได้ในเวลาอันสมควร

         1.6        สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี การประชุมใหญ่วิสามัญ หรือการประชุมทางวิชาการ ในการนี้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละ 1 คะแนน    การออกเสียงลงคะแนนเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นออกเสียงแทนไม่ได้ และมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมได้

         1.7        สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับข่าวสาร ประดับเครื่องหมายของสมาคม