เกี่ยวกับสมาคม

1.ชื่อและตราสัญลักษณ์ สมาคม ฯ

“สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อว่า ส.จ.ท. และเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thai Psychological Association” และใช้อักษรย่อว่า T.P.A.

เครื่องหมายของสมาคม เป็นรูปวงกลมพื้นสีฟ้า มีสัญลักษณ์สากลของจิตวิทยา สีขาวอยู่ตรงกลาง มีรวงข้าวสีทองประกอบ 2 ข้าง และมีชื่อสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สีขาวอยู่ภายในวงกลม