วารสารจิตวิทยา ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

วารสารจิตวิทยา ปีที่ 19 เล่มที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) (วันที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2564)

> อ่านวารสาร ทั้งฉบับ<PDF>
> คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมคดียาเสพติดในระบบศาล
สตรีเอวา จำปารัตน์    หน้า 1-15 <PDF>
> ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทำงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงาน  ระดับ หัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
พรรณฑิตา ทัศนิยม ชนัดดา เพ็ชรประยูร   หน้า 16 -27 <PDF>
> การเสริมสร้างความสามารถในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร โดยการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
ทิวา เพียรทรัพย์  นิธิพัฒน์ เมฆขจร  หน้า 28 – 41 <PDF>
> ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
นิศาลักษณ์ บุญไทย  อธิวัฒน์  รัตนวงศ์แข  หน้า 42 – 54 <PDF>
> สุคนธบำบัด ศิลปะจากธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายจิตใจผ่านอายตนะ
อำไพ ลีละรัตนวงศ์ สิริวัฒน์ ศรีเครือดง หน้า 55-67  <PDF>
> การส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): แนวคิดและแนวทางปฏิบัติ
ชัยณัฐ สุรพิชญ์พงศ์  สุชัย สุรพิชญ์พงศ์ หน้า 68 -88  <PDF>